ยินดีต้อนรับ, เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบ
กรุณาทำการกรอกข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบ

อีเมล์     

รหัสผ่าน

           จำข้อมูล   (ลืมรหัสผ่าน)

          

หากคุณยังไม่ได้ลงทะเบียน
เป็นสมาชิกกับเรา

คลิกที่นี่

เพื่อสมัครเป็นสมาชิกกับเรา

ข้อตกลงผู้ใช้งาน

ต่อไปนี้เป็นข้อตกลงสมาชิกของเว็บไซต์ YesOpinion สมาชิกทุกท่านโปรดอ่านข้อตกลงฉบับนี้โดยละเอียดอย่างรอบครอบก่อนการเข้าร่วมเป็นสมาชิก การที่ท่านทำการลงทะเบียนเป็นสมาชิกของ YesOpinion จะถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมด ดังต่อไปนี้

   1. วัตถุประสงค์ของกฎต่างๆ มีเพื่อระบุสิทธิและภาระหน้าที่ระหว่างบริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด (YesOpinion) ผู้ให้บริการเว็บไซต์ YesOpinion.com กับสมาชิกที่ได้รับสิทธิจาก YesOpinion ตามที่ระบุใน “สิทธิของสมาชิก” ให้เป็นผู้ตอบคำถามในแบบสอบถามออนไลน์อันเป็นธุรกิจที่จัดทำโดย YesOpinion
   2. ธุรกิจแบบสอบถามออนไลน์จัดทำโดย YesOpinion หรือบริษัทลูกค้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดหาความคิดเห็นและพฤติกรรมผู้บริโภคผ่านเว็บเพจที่สร้างขึ้นเพื่อการสำรวจการวิจัยตลาดไม่ว่าจะเป็นบนเว็บไซต์ของYesOpinionหรือของลูกค้า ให้แก่หน่วยงาน เช่น บริษัทหรือองค์กรต่างๆ สมาชิกแต่ละรายจะทำการตอบแบบสอบถามและ ข้อมูลที่จัดเก็บจะถูกนำมารวบรวมและวิเคราะห์โดย YesOpinion หรือบริษัทลูกค้า
   3. การเพิ่มเติม แก้ไขข้อตกลงสมาชิกฉบับนี้นั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงกับสมาชิกซึ่งสมาชิกจะต้องยินยอมและปฏิบัติาม ในกรณีนี้ YesOpinion จะต้องทำการแจ้งให้ทราบแก่สมาชิกในแต่ละครั้งที่ YesOpinion เห็นควรว่ามีความจำเป็น
   4. YesOpinion ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงสมาชิกและกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆในข้อความข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าแก่สมาชิก

สิทธิของสมาชิก
   5. สมาชิกต้องมีอายุขั้นต่ำ 16 ปีเต็ม มีถิ่นพำนักในประเทศไทยและได้ทำการลงทะเบียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์โดยได้รับการยอมรับในสมาชิกภาพโดยสมบูรณ์จาก YesOpinion
   6. หาก YesOpinion เห็นว่าเป็นการไม่สมควรที่จะรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นสมาชิก YesOpinionขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือระงับการลงทะเบียนสมาชิกนั้นๆ

การจัดการข้อมูลอีเมล์และรหัสผ่าน
   7. ภายหลังการสมัครเป็นสมาชิก สมาชิกจำเป็นจะต้องระบุ อีเมล์ และ รหัสผ่าน ที่ใช้ลงทะเบียนเพื่อที่จะเข้าร่วมการตอบแบบสอบถาม
   8. สมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการและการใช้อีเมล์และรหัสผ่าน ที่ใช้ลงทะเบียนสมาชิก
   9. สมาชิกไม่ได้รับอนุญาตที่จะให้ยืม หรือเปิดเผย อีเมล์ และ/หรือ รหัสผ่าน ที่ใช้ลงทะเบียนกับ “YesOpinion” แก่บุคคลอื่น
   10. “YesOpinion” ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบใดๆ สำหรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการที่สมาชิกไม่ระมัดระวังในการใช้อีเมล์ และ/หรือ รหัสผ่าน รวมทั้งการถูกแอบอ้างใช้โดยบุคคลอื่น

ข้อมูลลงทะเบียนของสมาชิก
   11. “YesOpinion” ถือสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในข้อมูลการลงทะเบียนของสมาชิก
   12. “YesOpinion” ไม่ยอมรับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงในทุกๆ ข้อมูลที่สมาชิกได้ระบุในการลงทะเบียน
   13. เพื่อให้คงไว้ซึ่งความถูกต้องและรักษาคุณภาพของแบบสอบถาม “YesOpinion” อาจทำการโทรศัพท์หาสมาชิกตามหมายเลขโทรศัพท์ที่สมาชิกได้ระบุไว้ในข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการมีตัวตนของสมาชิกหรือยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่สมาชิกได้ทำการลงทะเบียน

ข้อห้ามปฏิบัติ
   14. ข้อห้ามที่สมาชิกไม่พึงกระทำ:
     - การกระทำที่ขัดกับกฎเกณฑ์และจริยธรรมในสังคม
     - การกระทำที่เป็นการละเมิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ
     - การกระทำที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของ YesOpinion หรือสมาชิกท่านอื่นหรือบุคคลที่สาม
     - การกระทำที่มีผลให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียแก่สมาชิกอื่นหรือบุคคลที่สาม
     - การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบสมาชิกอื่นหรือบุคคลที่สาม
     - การกระทำที่ขัดต่อกฎหมายเลือกตั้งทุกกรณี
     - การกระทำที่เป็นการรบกวนการปฎิบัติงานของ YesOpinion
     - การลงทะเบียนข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือการตอบแบบสอบถามที่ไม่ถูกต้องความเป็นจริง
     - การกระทำการในรูปแบบของธุรกิจที่ไม่ได้รับการยินยอม เห็นชอบโดย “YesOpinion”
     - การทำการลงทะเบียนสมาชิกซ้ำโดยผู้ลงทะเบียนคนเดิม หรือการลงทะเบียนโดยใช้ข้อมูลบุคคลที่บิดเบือนจากความเป็นจริง
     - การเปิดเผยเนื้อหาในแบบสอบถามต่อบุคคลที่สาม รวมถึงการเผยแพร่ตามกระดานข่าว เว็บบอร์ด หรือทางเว็บไซต์ต่างๆ
     - การใช้อีเมล์ หรือ รหัสผ่าน ในทางที่ผิดกฏหมาย
     - การใช้เว็บไซต์เพื่อหาประโยชน์หรือผลกำไรในทางที่ผิดกฏหมาย
     - การกระทำที่เป็นการฉ้อโกง
     - การกระทำอื่นใดที่ “YesOpinion” เห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่สมควร

การรับและส่งอีเมล์
   15. สมาชิกจำเป็นต้องใช้อีเมล์ที่ใช้ในการลงทะเบียนสมัครสมาชิกในการรับหรือส่งอีเมล์จาก “YesOpinion”
   16. “YesOpinion” ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อสมาชิกในการรับหรือส่งอีเมล์จากอีเมล์อื่นๆที่ไม่ใช่อีเมล์ที่สมาชิกได้ทำการลงทะเบียนไว้
   17. “YesOpinion” ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่เขียนในอีเมล์ที่ส่งโดยสมาชิก
   18. “YesOpinion” ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อสมาชิก อันเกิดจากอีเมล์ที่ไม่ได้รับหรือส่งจาก “YesOpinion”

การยกเลิกสถานะสมาชิก
   19. เมื่อต้องการยกเลิกสถานภาพสมาชิก สมาชิกต้องทำการแจ้งแก่ “YesOpinion” ตามขั้นตอนที่ได้ระบุไว้โดย “YesOpinion” การพ้นจากสถานภาพสมาชิกจะเสร็จสมบูรณ์หลังจาก “YesOpinion” ได้ดำเนินตามขั้นตอนการยกเลิกสถานภาพสมาชิก และข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ทำการลงทะเบียนสมาชิกไว้จะถูกลบออกจากฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ
   20. หากสมาชิกมีคะแนนสะสมเพียงพอที่จะแลกของรางวัลต่างๆ ได้ในวันที่ทำการยกเลิกสมาชิก สมาชิกจะต้องทำการแลกของรางวัลก่อนการยกเลิกสมาชิก หากไม่เช่นนั้นแล้ว คะแนนสะสมทั้งหมดจะถูกยกเลิก และ “YesOpinion” จะไม่ดำเนินการในการแลกของรางวัล หรือตอบคำถาม ข้อสงสัยใดๆ หลังจากที่สมาชิกได้ทำการยกเลิกสถานภาพสมาชิกแล้ว

การเพิกถอนสถานะสมาชิก
   21. “YesOpinion” อาจทำการเพิกถอนสถานภาพสมาชิกได้ทั้งโดยได้รับหรือไม่ได้รับความยินยอมจากสมาชิก หากสมาชิกได้ทำการใดๆต่อไปนี้::
     - ละเมิดข้อห้ามที่ระบุไว้ในส่วนของ “ข้อห้าม”
     - การไม่ปฎิบัติตามข้อปฎิบัติที่กล่าวไว้ในส่วนของ “ความรับผิดชอบของสมาชิก” และ
     - การละเมิดเงื่อนไขอื่นๆที่ระบุไว้ในข้อตกลงสมาชิกฉบับนี้ เมื่อทำการเพิกถอนสถานภาพสมาชิก “YesOpinion” จะทำการยกเลิกสิทธิต่างๆของสมาชิกนั้นๆ บนเว็บไซต์ ในกรณีนี้ “YesOpinion” ไม่จำเป็นต้องทำการแจ้งถึงการยกเลิกสิทธินั้นแต่อย่างใด

การชดเชยความเสียหาย
   22. หากสมาชิกก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ แก่ “YesOpinion” หรือบุกคลอื่น อันเนื่องมาจากการละเมิดข้อตกลงสมาชิก “YesOpinion” อาจขอให้สมาชิกนั้นชดเชยความเสียหายดังกล่าว

ข้อมูลส่วนบุคคล
   23. “YesOpinion” จะทำการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกด้วยความระมัดระวังและเข้มงวด เพื่อให้เป็นไปตาม แนวทางการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลในอุตสาหกรรมการวิจัยตลาด “YesOpinion” จะทำการปกป้องและดำเนินมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการปลอมแปลงข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นนอกบริษัท รวมไปถึงการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และอื่นๆ
   24. “YesOpinion” จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกที่ทำการลงทะเบียนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ นอกเหนือจากจุดประสงค์ในการจัดทำแบบสอบถามโดยเด็ดขาด
   25. “YesOpinion” อาจเปิดเผยข้อมูลลงทะเบียนของสมาชิกแก่บุคคลที่สามโดยไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมจากสมาชิกนั้นๆ ยกเว้นข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล อาทิเช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และอื่นๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของสมาชิก การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นการระบุตัวตนของสมาชิกนั้น “YesOpinion” จะต้องได้รับความยินยอมจากสมาชิกนั้นๆ ยกเว้นในกรณีที่มีความจำเป็นในการจัดจ้างคนภายนอก (Outsourcing) เพื่อทำการรวบรวมและวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวกับแบบสอบถาม ในกรณีที่มีการจัดจ้างคนภายนอก “YesOpinion” จะเลือกคู่สัญญาโดยมีเงื่อนไขว่าคู่สัญญาจะต้องมีมาตรฐานที่เท่าเทียมกับ “YesOpinion” ในการจัดการและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และ “YesOpinion” จะทำการจัดทำสัญญารักษาความลับ (Confidentiality contract) กับคู่สัญญา
   26. “YesOpinion” จะไม่ทำให้คำตอบในแบบสอบถามที่ได้รับจากสมาชิกนั้นอยู่ในลักษณะของข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เนื่องจากผลลัพธ์ที่ได้จากการทำแบบสอบถามจะนำไปผ่านกระบวนการทางตัวเลขต่างๆและจะถูกเก็บไว้ในรูปแบบของข้อมูลเชิงสถิติเท่านั้น
   27. เมื่อทำการตอบแบบสอบถามในเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยลูกค้า “YesOpinion” จะไม่มีหน้าที่รับผิดชอบใดๆ สำหรับความเสียหายที่อาจเกิดจากการส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคลไปยังลูกค้าโดยสมาชิกเองผ่านทางเว็บไซต์ของลูกค้าดังกล่าว

ความรับผิดชอบของสมาชิก
   28. สมาชิกมีภาระหน้าที่ดังต่อไปนี้:
     - อัพเดตข้อมูลลงทะเบียนภายในช่วงเวลาที่ระบุโดย YesOpinion
     - ไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่เนื้อหาของแบบสอบถามแก่บุคคลอื่น รวมถึงการประกาศผ่านทางกระดานข่าว เว็บบอร์ดหรือเว็บไซต์
     - ไม่ตอบคำถามโดยใช้ข้อมูลเท็จ
     - ตอบรับยืนยันข้อมูลการลงทะเบียนทางโทรศัพท์จาก YesOpinion
     - ตอบรับการยืนยันทางโทรศัพท์เกี่ยวกับเนื้อหาคำตอบที่ได้ตอบในแบบสอบถามที่ YesOpinion ได้เชิญชวนและได้รับการตอบรับจากสมาชิก หรือเพื่อตอบคำถามเพิ่มเติม

ผลตอบแทนสำหรับสมาชิก
   29. ในส่วนของค่าตอบแทนสำหรับการตอบแบบสอบถาม YesOpinion อาจให้สมาชิกในรูปแบบของคะแนนสะสมตามจำนวนที่ระบุไว้โดย YesOpinion ซื่งสามารถนำไปแลกเปลี่ยนเป็นของรางวัล หรือให้ในรูปแบบของของรางวัลที่จะได้รับจากการจับสลาก
   30. YesOpinion จะเป็นผู้ทำการตัดสินใจเกี่ยวกับรูปแบบของค่าตอบแทน ที่ระบุในข้อ 1 รวมถึงเงื่อนไขและระยะเวลาของเงื่อนไขสำหรับแบบสอบถามแต่ละหัวข้อ
   31. หากสมาชิกที่มีคะแนนสะสมมากพอที่จะสามารถใช้แลกของรางวัลได้ทำการยกเลิกสถานภาพการเป็นสมาชิกตามเงื่อนไขที่ระบุในส่วน “การยกเลิกสถานะสมาชิก” คะแนนสะสมที่สมาชิกมีอยู่จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ยกเว้นกรณีที่สมาชิกสามารถแลกของรางวัลได้ตามวิธีการที่ระบุโดย YesOpinion หากสถานภาพสมาชิกของสมาชิกถูกยกเลิกตามที่ระบุในส่วน “การเพิกถอนสถานะสมาชิก” คะแนนสะสมทั้งหมดที่สมาชิกนั้นมีอยู่จะถูกยกเลิกโดยทันที
   32. การจับสลากของรางวัลจะดำเนินการตามที่ระบุโดย YesOpinion และ คะแนนสะสมจะถูกคำนวณตามวิธีการของ YesOpinion
   33. ของรางวัลที่ได้จากการจับสลากหรือแลกเปลี่ยนโดยใช้คะแนนสะสม จะถูกส่งไปยังที่อยู่ของสมาชิกที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
   34. ของรางวัลที่ได้รับโดยการจับสลากหรือการแลกเปลี่ยนโดยใช้คะแนนสะสมจะถูกส่งไปยังที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้กับ YesOpinion เท่านั้น หากสมาชิกไม่ได้รับของรางวัลเนื่องจากความผิดพลาดของข้อมูลที่สมาชิกได้ลงทะเบียน YesOpinionขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ทำการส่งของรางวัลซ้ำอีกครั้ง และให้ถือว่าคะแนนสะสมที่สมาชิกใช้ในการแลกของรางวัลนั้นๆ เป็นโมฆะและสมาชิกจะไม่ได้รับคะแนนสะสมนั้นคืน
   35. หากสมาชิกยังไม่ได้รับของรางวัลหลังจากระยะเวลาที่กำหนด สมาชิกจะต้องแจ้งแก่ YesOpinion ภายใน 60 วันนับจากวันที่สมาชิกได้ยื่นคำร้องขอแลกของรางวัลเสร็จสมบูรณฺ์ โดยYesOpinion จะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีที่สมาชิกไม่ได้รับของรางวัลภายหลังจาก 120 วันแม้ว่าจะไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของที่อยู่ในข้อมูลลงทะเบียนของสมาชิก
   36. YesOpinionขอสงวนสิทธิ์ในการระงับคะแนนสะสม หรือการแจกรางวัลใดๆในกรณีที่พบว่าสมาชิกได้ระบุข้อมูลไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือมีข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนตามมาตรฐานของYesOpinion รวมทั้งในกรณีที่สมาชิกมีพฤติกรรมใดๆที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการทุจริต

ลิขสิทธิ์ในเนื้อหาคำตอบของแบบสอบถาม
   37. ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาของคำตอบจากสมาชิกในการตอบแบบสอบถามจะเป็นกรรมสิทธิ์ของ YesOpinion และ YesOpinion สามารถเลือก ปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาคำตอบได้ สมาชิกไม่สามารถฟ้องร้องเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ดังกล่าวต่อ YesOpinion หรือบุคคลที่สามได้
   38. YesOpinion หรือลูกค้าหรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายโดย YesOpinion หรือลูกค้า จะสามารถใช้เนื้อหาคำตอบของสมาชิกที่ได้ตอบในแบบสอบถามภายใต้การกระทำการทางธุรกิจ และอาจเผยแพร่โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากสมาชิก ในส่วนของข้อมูลการลงทะเบียน จะได้รับการดูแลตามที่ระบุในส่วน “ข้อมูลลงทะเบียนของสมาชิก”

การใช้งาน Cookies
   39. YesOpinion ใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อลดภาระของสมาชิกในการตอบคำถามซ้ำๆ กับคำถามเดิม หรือเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของคำตอบ

   [Cookie] หมายถึงข้อมูลที่ถูกส่งผ่านไปยังบราวเซอร์ของคอมพิวเตอร์ของท่านผ่านทางเซิฟเวอร์ และเป็นข้อมูลสำหรับอ่านอย่างเดียว (read only) โดยเซิฟเวอร์ที่ใช้ในการส่ง Cookie โดย Cookie จะทำหน้าที่เหมือน ID Card และจะบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนไว้ โปรดทราบว่า Cookie ไม่สามารถปฏิบัติการโปรแกรมต่างๆหรือส่งไวรัสได้แต่อย่างใด หลายๆเว็บบราวเซอร์จะมีการตั้งค่าเพื่อรับ Cookie ไว้แล้ว แต่ท่านสามารถตั้งค่าให้มีข้อความเตือนเมื่อมีการใช้งาน Cookie หรือลบ Cookie อย่างไรก็ตาม ท่านอาจไม่สามารถเข้าเว็บบางเว็บที่ต้องมีการยืนยันข้อมูลหากท่านกำหนดค่าให้ไม่ใช้งาน Cookie

การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาธุรกิจ การระงับและยกเลืกกิจกรรมทางธุรกิจ
   40. YesOpinion อาจทำการเบลี่ยนแปลงบางส่วนหรือทั้งหมดของเนื้อหาการทำธุรกิจ อาจหยุดระงับชั่วคราวหรือยกเลิกทั้งหมดหรือบางส่วนของธุรกิจได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าทั้งโดยได้รับหรือไม่ได้รับความยินยอมจากสมาชิก
   41. YesOpinion ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นต่อสมาชิก อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของธุรกิจ การระงับชั่วคราว หรือการยกเลิกธุรกิจตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1

ศาลผู้มีอำนาจในการตัดสิน
   42. หากมีข้อโต้แย้งใดๆระหว่าง YesOpinion และสมาชิกเกี่ยวกับข้อตกลงฉบับนี้ ศาลในประเทศไทยจะเป็นศาลขั้นต้นที่ใช้ในการตัดสินJoin the YesOpinion.